Programy

Uczeń na Wsi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej będzie realizował projekt pt. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”. Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans zdobyciu wykształcenia przez uczniów będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących gminy.


Materiały
(kliknij aby pobrać)


Nowy zawód-nowa perspektywa-lepsze jutro

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwoju i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – realizuje projekt systemowy pt. „Nowy zawód-nowa perspektywa-lepsze jutro. Program aktywacji zawodowej i społecznej w gminie Raba Wyżna” – program aktywacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

    Projekt ma na celu aktywizacje osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych (nieaktywnych zawodowo), zamieszkujących na terenie Gminy Raba Wyżna, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej, o niskich kwalifikacjach zawodowych.

    W ramach projektu aktywizacją zawodową objętych zostało 13 osób, dla których zorganizowano: trening kompetencji społecznych, kursy zawodowe, warsztaty psychologiczne, szkolenie z zakresu BHP, badania wstępne z zakresu medycyny pracy oraz prace społeczne użyteczne. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Szkolenia w których wzięli udział uczestnicy projektu:

  • Wizaż z elementami stylizacji fryzur (przyuczanie słuchaczy do wykonywania różnych makijaży oraz stylizacji fryzur) – 4 osoby,
  • Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowy.(Przygotowanie do samodzielnego obsługiwania wózków napędzanych w transporcie wewnątrzzakładowym) – 4 osoby
  • Prace społeczne użyteczne – 5 osób.