Zadania GOPS

Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy prowadzenie całokształtu spraw w zakresie pomocy społecznej a w szczególności:

* tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, a w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,
* analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenie pomocy społecznej,
* przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
* pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

* praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu rozwojowi..

Zadania własne z zakresu pomocy społecznej:

* kierowanie do domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym osób wymagających opieki,
* przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, okresowych i stałych,
* przyznawanie pomocy rzeczowej,
* przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,

* przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,
* inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb Gminy.

Zadania własne o charakterze obowiązkowym z zakresu pomocy społecznej:

* udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
* świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
* pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne,

* udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
* praca socjalna,
* sprawianie pogrzebu,
* zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników i warunków do realizacji żądań własnych.

Zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej:

* przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

* przyznawanie i wpłacanie zasiłków okresowych i specjalnych okresowych,
* przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
* przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego,
* świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
* organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy,
* ocena problemów społecznych terenu i przedstawienia propozycji ich rozwiązywania,

* współpraca z organizacjami społecznymi, samorządem terytorialnym mieszkańców, zakładami pracy, związkami wyznaniowymi oraz mobilizowanie środowisk lokalnych do działań na rzecz pomocy społecznej.