O Ośrodku

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ośrodek stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków majątkowych utworzonych w celu realizowania zadań pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych.

2. Ośrodek został utworzony Zarządzeniem Nr 7/90 naczelnika Gminy Raba Wyżna z dnia 14.05.1990.

3. Nadzór celowy nad Ośrodkiem w zakresie realizacji zadań własnych sprawuje Wójt Gminy Raba Wyżna, w zakresie realizacji zadań zleconych Wojewoda Małopolski.

§ 2. Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), zwanej w dalszej części „ustawą o pomocy społecznej”,

 2. przepisów wykonawczych do ustawy o pomocy społecznej,

 3. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), zwanej w dalszej części „ustawą o świadczeniach rodzinnych”,

 4. przepisów wykonawczych do ustawy o świadczeniach rodzinnych,

 5. innych przepisów dotyczących jednostek pomocy społecznej i jednostek budżetowych,

 6. zarządzenia Nr 7/90 naczelnika Gminy Raba Wyżna z dnia 14.05.1990 r,

 7. niniejszego statutu,

 8. innych uchwał Rady Gminy Raba Wyżna,

 9. ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz 732 z późn. zm.),

 10. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.),

 11. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz 1493 z późn. zm.).

§ 3. Ośrodek udziela świadczeń pomocy społecznej wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami zawodowymi określonymi w odrębnych przepisach.

§ 4. 1. Siedzibą Ośrodka jest Urząd Gminy w Rabie Wyżnej.

2. Działalność Ośrodka obejmuje teren Gminy Raba Wyżna.

Rozdział II.

Cele, zadania, obszar działania

§ 5. 1. Ośrodek realizuje następujące zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej:

 1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

 2. przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej,

 3. udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania,

 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

 7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

 8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,

 9. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

 10. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

 11. opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje
  z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,

 12. praca socjalna,

 13. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

 14. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,

 15. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

 16. dożywianie dzieci,

 17. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

 18. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

 19. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również
  w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego,

 20. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

 21. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,

 22. zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

 23. podejmowanie innych działań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

 24. pomoc osobom mającym trudności z przystosowaniem do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

2. Ośrodek realizuje następujące zadania zlecone gminy z zakresu pomocy społecznej:

 1. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

 2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

 3. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi,

 4. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

3. Ośrodek współdziała i współpracuje z organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim, działającymi na terenie gminy organizacjami społecznymi, zakładami pracy, organizacjami charytatywnymi, fundacjami, osobami fizycznymi – w zakresie realizowania zadań pomocy społecznej.

§ 6. Ośrodek realizuje zadania powierzone z zakresu świadczeń rodzinnych poprzez przyznawanie
i wypłacanie niżej wymienionych świadczeń:

 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu

 1. urodzenia dziecka,

 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

 3. samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,

 4. samotnego wychowywania dziecka,

 5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

 6. rozpoczęcia roku szkolnego,

 7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

 1. świadczenia opiekuńcze:

 1. zasiłek pielęgnacyjny

 2. świadczenie pielęgnacyjne

 1. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz emerytalno rentowe dla osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

§ 7. Ośrodek realizuje zadania powierzone z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 8. Ośrodek realizuje zadania powierzone z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§ 9. Ośrodek realizuje zadania powierzone z zakresu funduszu alkoholowego.

Rozdział III.

Organizacja wewnętrzna

§ 10. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik Ośrodka.

2. Kierownika zatrudnia Wójt Gminy Raba Wyżna.

3. Kierownik GOPS jest pracodawcą w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej.

4. Kierownik wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej

5. Kierownik podejmuje wszelkie decyzje w sprawach dotyczących merytorycznej działalności Ośrodka.

6. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności oraz przedstawia potrzeby w tym zakresie.

7. Wójt wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Kierownika.

§ 11. 1. Strukturę Ośrodka tworzy:

 1. dział pomocy społecznej,

 2. dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

 3. samodzielne stanowiska.

2. Kierownik Ośrodka ustala w Regulaminie Wewnętrznym strukturę organizacyjną Ośrodka oraz zakres zadań pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy.

§ 12. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową.

2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

3. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki zatwierdzony przez Radę Gminy.

4. Źródłami przychodu są środki finansowe pochodzące z:

1) budżetu Skarbu Państwa,

2) budżetu gminy

5. Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych, w szczególności może przyjmować
i dysponować na cele statutowe darami rzeczowymi, środkami finansowymi oraz innymi świadczeniami społecznymi, w tym również finansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

6. Gospodarkę finansową prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej samodzielnie, natomiast gospodarkę kasową prowadzi Urząd Gminy Raba Wyżna na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział IV.

Postanowienia końcowe

§ 13. 1. Statut uchwala Rada Gminy.

2. Zmiany w statucie wymagają trybu właściwego dla jego ustalenia.

3. Sprawy nieuregulowane w statucie normują ustawy.