Trudności kobiet na rynku pracy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


1. Zatrudnienie mężczyzn szybciej wraca do poprzedniego poziomu, niż zatrudnienie kobiet- taki wniosek można wysunąć z doświadczeń poprzednich kryzysów.

2. Ryzyko nie znalezienia ponownego zatrudnienia jest wyższe wśród kobiet.

3. Polityka rynku pracy skupia swoje działania na kwestiach bezrobocia, nie dostrzegając rosnącej liczby nieaktywnych zawodowo kobiet. Kobiety stanowią ponad 2/3 spośród 63 milionów osób nieaktywnych zawodowo w wieku 25 do 64 lat w UE.

4. Ryzyko znalezienia się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy jest wyższe wśród kobiet, m.in. ze względu na to, że częściej niż mężczyźni zawierają one umowy na niepewnych warunkach lub podejmują pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy.

5. Średnia różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w UE to 17,6 %. Niższe dochody negatywne wpływają na cały okres zatrudnienia, w tym na zabezpieczenie społeczne i emerytury. W roku 2007 wskaźnik zagrożenia ubóstwem był wyższy w przypadku kobiet ( 17%), niż u mężczyzn (15%) ( Korsak 2010).

6. W ostatnich latach znacząco zwiększył się poziom wykształcenia wśród kobiet, a liczba kobiet wśród absolwentów szkół wyższych jest większa niż u mążczyzn (59% kobiet wśród absolwentów we wszystkich dziedzinach w UE w 2006 r.).

7.Dyskryminacja kobiet widoczna jest jest już na etapie przyjmowania do pracy, kiedy to preferuje się męskich kandydatów. Od kobiet wymaga się lepszego wykształcenia i wyzszych kwalifikacji, ponadto kobietom zadaje się dodatkowe pytania o stan rodziny, ciąże i niekiedy wymusza się na nich składanie oświadczeń, że przez określony czas nie będą się decydowały na dziecko.

8. Mniejsza liczba ofert pracy kierowanych bezpośrednio do kobiet oraz skłonność pracodawców do zatrudnienia mężczyzn powoduje, że to kobiety dominują wśród osób długotrwale bezrobotnych.

9. Kobiety nadal przeważają w tradycyjnych „kobiecych” i często gorzej wynagradzanych sektorach (usługi zdrowotne i usługi w zakresie opieki, edukacji itp.), zajmując mniej odpowiedzialne stanowiska we wszystkich sferach społecznych.

10. Kobiety posiadające dzieci pracują mniej w porównaniu z kobietami nie posiadającymi dzieci. Natomiast mężczyźni posiadający dzieci pracują więcej, niż mężczyźni nie posiadający dzieci.