Główne bariery w pracy zawodowej kobiet

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

>> Konflikt praca-rodzina: związany z koniecznością łączenia obowiązków domowych, których tradycyjnie więcej przypisuje się kobietom, niż mężczyznom, z obowiązkami zawodowymi.

>> Odmienne oczekiwania społeczne: w Polsce kobiety i mężczyźni przygotowani są do pełnienia głównych, tradycyjnych ról. To kobieta pozostaje na urlopie macierzyńskim.

>> Bariery wewnętrzne związane z samooceną: badania wskazują, iż brak wiary w siebie, w swoje umiejętności i możliwości częściej cechuje kobiety, niż mężczyzn. Medialne kampanie, jak na przykład: „Matka Polka Pracująca” wpływa na postawę społeczeństwa, a przede wszystkim na pracodawców. Szczególnie ważne jest ułatwienie powrotu do pracy młodym kobietom po urlopach macierzyńskich. Niestety niewielki odsetek firm zapewnia opiekę nad dziećmi, a niewiele więcej rozpatruje możliwość wprowadzenia elastycznych form zatrudnienia.