Dyskryminacja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zgodnie z Konstytucją rzeczpospolitej Polskiej Wszyscy są równi wobec prawa. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu publicznym,społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Równe traktowanie oraz niedyskryminacja należą do podstawowych pojęć a jednocześnie zasad praw człowieka. Oznaczają one, że bez bardzo ważnego powodu dwóch osób będących w porównywalnej sytuacji nie można traktować odmiennie.

Nieuzasadnione różnicowanie czyjejś sytuacji albo praw, w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub wyznanie, światopogląd, poglądy polityczne, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, stan cywilny oraz rodzinny określane jest jako dyskryminacja

Naruszenie równości szans lub równego traktowania, na przykład w zakresie:

– zatrudnienia lub wykonania zawodu(…),

– dostępu do ochrony społecznej, włączając w to opiekę socjalną i zdrowotną,

– dostępu do edukacji (…) (Gonera 2004, s.4).

Innymi słowy Dyskryminacja to traktowanie kogoś gorzej niż innych w tej samej sytuacji. Dyskryminuje się ludzi ze względu na płeć, rasę, wiek, status społeczny, czy też wyznanie religijne.