Rodziny wspierające

RODZINY WSPIERAJĄCE

Informacja dla wszystkich rodzin, które chcą pomagać i być wsparciem rodzin, które z różnych względów nie radzą sobie z obowiązkiem opieki i wychowania dzieci.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej

w oparciu o art.29 ust. 1, 2 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U.Nr 149, poz.887 z późn.zm.)

zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wsparciu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wsparcie tych rodzin polegać będzie na przyjęciu na siebie roli rodziny wspierającej.

Do zadań rodziny wspierającej nie należy wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy są bardzo różne, zależne są od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi.

Pomoc może dotyczyć:

  • wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci,

  • kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych,

  • organizacji czasu rodziny,

  • pomocy w nauce,

  • racjonalnego prowadzenia budżetu domowego,

  • prowadzenie gospodarstwa domowego.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt/burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej na piśmie w godzinach od 8.00 do 10.00 w pokoju nr 0-05.

Rodzina NIE MOŻE pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ gdy:

→ Istnieje problem alkoholowy,

→ Nie ma stałego źródła utrzymania,

→ Występują problemy wychowawcze z własnymi dziećmi,

→ Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską,

→ Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji,

→ Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

→ Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.