Karta Dużej Rodziny

Od dnia 01 stycznia 2015r. obowiązuje Ustawa  o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z dnia 5 grudnia 2014 poz. 1863)
Ustawa określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, sposób przyznawania im uprawnień i finansowania zadań wynikających z ustawy.

Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, wychowujących troje i więcej dzieci. Na jego podstawie rodziny mogą nabyć uprawnienia do Karty Dużej Rodziny. Karta przysługuje rodzinie niezależnie od dochodu i na jej podstawie rodziny będą mogły korzystać z uprawnień jakie znajdują się w katalogu ulg i zwolnień zamieszczonego są na stronie internetowej MPiPS www.mpips.gov.pl.

KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA DUŻEJ RODZINY
Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia
  • w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
    1) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
    2) szkole wyższej – do końca roku akademickiego w którym jest planowane ukończenie nauki
  • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Członkami rodziny wielodzietnej są:

  1.  rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
  2.  małżonek rodzica;
  3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną piecze zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Należy wypełnić i złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej, pok.nr 13 wraz z niezbędnymi dokumentami.

Druki wniosków można pobrać drogą elektroniczną jako plik wniosek
 albo ze strony rodzina.gov.pl

Odmowa wydania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej, wystawionej przez Wójta Gminy Raba Wyżna.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o zmianach. Zmiana danych zawartych w Karcie wymaga wydania nowej Karty.

W przypadku stwierdzenia przez pracownika GOPS utraty uprawnień do korzystania z programu posiadacz Karty jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu Karty.

Stwierdzenie utraty uprawnień do korzystania z programu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Wójta Gminy Raba Wyżna.

W przypadku gdy po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, członek rodziny wielodzietnej przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu, pozostali członkowie rodziny wielodzietnej nie tracą uprawnień wynikających z programu.

Karta nie podlega wydaniu członkowi rodziny wielodzietnej, który po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu.

Rodzic, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Rodzic nie traci uprawnień wynikających z programu, jeżeli sąd nie odebrał mu władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Małżonek rodzica, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że uprawnienia wynikające z programu utracił rodzic lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.

W przypadku, gdy Karta zostanie zagubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, należy złożyć wniosek o duplikat Karty. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty przedstawia się dokument potwierdzający tożsamość lub w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.

WAŻNE!. W przypadku osób, które ukończyły 18 lat Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub w szkole wyższej.

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz zostać partnerem Karty Dużej Rodziny?
wszelkie informacje znajdziesz tutaj
: zostan-partnerem-karty-duzej-rodziny