Ramy prawne Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Ramy prawne Unii Europejskiej

Traktat Amsterdamski, 1997

Art. 2 „Zadaniem Wspólnoty jest (…) popieranie równości mężczyzn i kobiet”.

Art. 3 „We wszystkich działaniach wspólnota zmierza do zniesienia  nierówności  oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet”.

Art. 13 „Rada (…) może podjąć środki niezbędne w celu zwalczania wszelkiej dyskryminacji  ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną”.

Art. 141 „W celu zapewnienia pełnej równości między mężczyznami i kobietami w życiu zawodowym zasada równości traktowania nie stanowi przeszkody dla Państwa Członkowskiego w utrzymywaniu lub przyjmowaniu środków  przewidujących specyficzne korzyści, zmierzające do ułatwienia wykonywania działalności zawodowej przez osoby płci niedostatecznie reprezentowanej bądź zapobiegania niekorzystnym sytuacjom  w  karierze zawodowej i ich kompensowani”.

„Zgodnie z Traktatem Amsterdamskim, podejście do równości płci opiera się na dwóch filarach
1. konkretnych działaniach (specific actions) np. w legislacji i finansowaniu programów oraz
2. polityce równości płci (gender mainstreaming) przyjętej jako narzędzia (…) włączania kwestii związanych z płcią kulturową do każdego etapu tworzenia, planowania, wdrażania i ewaluacji programów” (Dokument Komisji Europejskiej DG EMPLA1 DI (2006), ESF (2007 – 2013).