Regulacje prawne związane z zakazem dyskryminacji

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Regulacje prawne związane z zakazem dyskryminacji

  • Zasada niedyskryminacji uznawana jest za zasadę prawną mniej więcej od połowy XX wieku. Współczesny porządek międzynarodowy w tej kwestii reguluje Karta Narodów Zjednoczonych z 1945 r.
  • Gwarancje uprawnienia  kobiet i mężczyzn w Polsce zapisana są w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Kodeksie Pracy, i Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  • Polska jako członek UE zobowiązana jest do przyjęcia unijnych dyrektyw zakazujących dyskryminacji. 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa antydyskryminacyjna. Nadal jednak nie mamy procedur pozwalających na stwierdzenie czy doszło do nierównego traktowania kobiet i mężczyzn na rynku pracy.