NABÓR WNIOSKÓW KONKURSOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

NABÓR WNIOSKÓW KONKURSOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

Opublikowano dnia 12 kwietnia 2019 r.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rabie Wyżnej informuje, że ogłasza konkurs na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie kompletnego wniosku zawierającego:

1.Dane podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie (pełna nazwa, dane teleadresowe, dane osoby odpowiedzialnej za realizację programu profilaktycznego).

2. Przedstawiony program profilaktyczny powinien zawierać: opis zagadnień poruszanych w trakcie realizacji programu, liczbę uczestników, którzy wezmą udział w programie, krótką charakterystykę grupy docelowej, miejsce i okres realizacji.Cel na jaki ma zostać wykorzystane dofinansowanie , oraz kosztorys zadania (opis planowanych wydatków na wykonanie zadania).

2.1. Wynikiem realizacji programu powinien być w szczególności:

a) wzrost świadomości o istniejących zagrożeniach i konsekwencjach jakie niesie ze sobą używanie środków uzależniających,

b) upowszechnianie zdrowego stylu życia, jako alternatywy wobec sięgania po napoje wysokoprocentowe i inne środki psychoaktywne,

c) nabycie umiejętności skutecznego odmawiania i przeciwstawiania się negatywnej presji grupy związanej z sięganiem po używki,

d) podniesienie świadomości i wiedzy społecznej na temat uzależnień, sposobów radzenia sobie
z nimi i miejsc gdzie można uzyskać pomoc w sytuacji kryzysowej,

e) ograniczenie patologi wśród mieszkańców gminy Raba Wyżna.

3. Wnioskowaną wysokość dofinansowania do realizacji programu, maksymalna kwota wnioskowana wynosić może 1000 zł.

II. Termin składania wniosków: wnioski przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do

6 maja 2019r.

III. Ocena wniosków:

  1. Oceny zgłoszonych wniosków o dofinansowanie zadań profilaktycznych dokona Komisja powołana przez Przewodniczącą GKRPA. Dofinansowanie otrzymają tylko ci wnioskodawcy, którzy złożą kompletny wniosek oraz otrzymają pozytywną opinię przedłożonego programu. O wysokości przyznanego dofinansowania zainteresowane podmioty zostaną powiadomione do 10 maja 2019r. drogą e-mailową lub pocztą tradycyjną.

IV. Realizacja dofinansowania:

1. Podmiot, który otrzymał pozytywną opinię programu profilaktycznego wraz z informacją
o wysokości przyznanego dofinansowania – przedkłada prawidłowo wystawioną fakturę
na następujące dane:

Nabywca:

Gmina Raba Wyżna

Raba Wyżna 41

34-721 Raba Wyżna

NIP: 735 28 54 845

Odbiorca:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej

Raba Wyżna 41

34-721 Raba Wyżna

dotyczącą usługi zrealizowanej w ramach programu profilaktycznego wraz z listą uczestników biorących udział w programie oraz krótkie sprawozdanie z realizacji programu lub ankiety badającej stopień zadowolenia uczestników z programu, którego byli uczestnikami. Dopiero po otrzymaniu powyższych dokumentów rachunek zostanie zrealizowany.

Wniosek – stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie.

Załącznik-Nr1do-konkursu-profilaktycznego

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

Danuta Lemiszka

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.