ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( całościowe zaburzenia rozwojowe)

Klauzula informacyjna

Administratorem danych pozyskanych w wyniku odpowiedzi na poniżej zamieszczone ogłoszenie na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych  jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej, 34-721 Raba Wyżna 41

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: gopsrw@ns.onet.pl, tel. 18/26 71 231

Dane osobowe uzyskane w wyniku odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie będą przetwarzane w celu zawarcia umowy-zlecenia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy -zlecenia z wybranym kandydatem . Dane osób niewybranych w procesie wyboru oferenta w wyniku niniejszego ogłoszenia  nie będą dalej przetwarzane, a ich dane osobowe zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że osobie fizycznej, która przekaże swoje dane osobowe w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie, przysługuje:

·      zgodnie z art. 15 RODO – prawo dostępu do jej danych osobowych przez okres ich przetwarzania; osoba taka jest też uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące oraz jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich;

·      zgodnie z art. 16 RODO – prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

·      zgodnie z art. 17 RODO – prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, w szczególności gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;

·      zgodnie z art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania                         w przypadku, gdy kwestionuje ona prawidłowość zebranych danych osobowych na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.

W celu realizacji powyższych uprawnień uprzejmie prosimy o posługiwanie się danymi kontaktowymi administratora danych lub Inspektora Danych Osobowych zamieszczonymi                            w niniejszym ogłoszeniu.

Uprzejmie informujemy również, że zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane zostały pozyskane w wyniku odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie rekrutacyjne, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dotychczas GIODO) jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.

[skrót RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1].

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodna z RODO Zapytanie ofertowe usługi 23.07.2018 1.-Formularz-–-oferta-–-specjalistyczne-usługi-opiekuńcze 2.-Oświadczenie-oferenta-o-braku-powiązań-z-Gminnym-Ośrodkiem-Pomocy-Społecznej-w-Rabie-Wyżnej

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.