Konkurs na stanowisko „Administrator aplikacji i sieci informatycznej”

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RABIE WYŻNEJ

OGŁASZA

KONKURS NA STANOWISKO

ADMINISTRATOR APLIKACJI I SIECI INFORMATYCZNEJ

 1. Nazwa i adres jednostki:

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  34-721 Raba Wyżna 41

 2. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

  Miejsce wykonywania pracy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  Stanowisko pracy – Administrator aplikacji i sieci informatycznej

  Liczba etatów – 1 etat

  Termin rozpoczęcia pracy – 1 wrzesień 2017r.

 3. Wymagania niezbędne:

  – obywatelstwo polskie,

  – posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  – wykształcenie wyższe informatyczne,

  – niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  – umiejętność zarządzania i konfiguracji lokalnej sieci komputerowej ,

  – administrowanie systemami operacyjnymi począwszy od windows xp po windows 10,

  – rozbudowa/modernizacja/ naprawa podzespołów komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych,

  – administrowanie stroną internetową,

  – bardzo dobra znajomość pakietu biurowego Open office,

  – umiejętność szybkiej diagnostyki i naprawy sprzętu komputerowego i biurowego,

  – doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku informatyka minimum 1 rok,

 4. Wymagania dodatkowe:

  – dyspozycyjność, dokładność, punktualność,

  – odpowiedzialność i terminowość,

  – komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

 5. Zakres wykonywanych zadań:

  Do obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku administrator aplikacji i sieci informatycznej należeć będzie w szczególności:

  – instalacja i konfiguracja programów użytkowanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej,

  – konfiguracja urządzeń do pracy w sieci,

  – czuwanie nad prawidłowym działaniem sprzętu komputerowego oraz reagowanie w przypadku awarii ( hardware i software),

  – kontrola poprawności działania sieci poprzez reagowanie na wszelkie zakłócenia i nieprawidłowości,

  – nadzór nad prawidłową pracą urządzeń peryferyjnych,

  -czuwanie nad prawidłowym i w pełni zautomatyzowanym tworzeniem kopii zapasowych baz danych wszystkich programów użytkowanych przez GOPS w Rabie Wyżnej,

  – wdrażanie nowego oprogramowania,

 6. Wymagane dokumenty:

  kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje ( świadectw ze stażu pracy, dyplom ukończenia studiów lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

  – życiorys (CV),

  – list motywacyjny,

  – kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach ( jeśli posiada),

  – oświadczenie o niekaralności,

  – oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

  – oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  – oświadczenia o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  – oryginał kwestionariusza osobowego.

 7. Miejsce składania lub wysyłania dokumentów:

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Raba Wyżna z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko administrator aplikacji i sieci informatycznej ” lub drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 34-721 Raba Wyżna 41.

 8. Termin składania dokumentów:

  Do 22 sierpnia 2017r. do godz. 09:00

 9. Informacje dodatkowe:

  – druk kwestionariusza jest dostępny na stronie internetowej: http://gops_rabawyzna.bip.gov.pl/, a także w GOPS Raba Wyżna 41.

  – w przypadku dokumentów aplikacyjnych przesłanych pocztą, za datę złożenia oferty przyjmuję się datę doręczenia przesyłki do GOPS w Rabie Wyżnej. Oferty, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

  – osoby, które spełnią warunki z pkt 3 i 6 zostaną dopuszczone do rozmowy kwalifikacyjnej są zobowiązane do przedstawienia oryginału dokumentów dołączonych do aplikacji,

  – informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://gops_rabawyzna.bip.gov.pl/ oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Rabie Wyżnej 41,

  – oferty nie kompletne zostaną odrzucone.

kwestionariusz

KIEROWNIK GOPS

DANUTA LEMISZKA

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.