Informacje ogólne

WSPARCIE KOBIET W CIĄŻY I RODZIN

USTAWA „ZA ŻYCIEM”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej informuje że od 1 stycznia 2017 r.
z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia
w wysokości 4000 zł przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” ( DZ. U. z 2016 poz 1860). Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody.

Aby uzyskać jednorazowe świadczenie, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Zgodnie z art.10

ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka. Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 4. wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenie przysługiwać będzie, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży.

Ponadto podstawowym warunkiem przyznania jednorazowego świadczenia będzie posiadanie zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo

nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub

w czasie porodu. Zaświadczenie takie powinno być wystawione przez lekarza z którym Narodowy

Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza który jest

zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń

opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację 2 stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Ww. ustawa nie ogranicza prawa do jednorazowego świadczenia tylko do dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r.jezeli wniosek zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Jednorazowe świadczenie nie przysługuje w przypadku urodzenia martwego dziecka. Ponadto rodzina jest uprawniona w sytuacjach o których mowa w art. 4. ust. 1 pkt 3 („kobieta
w okresie ciąży porodu i połogu ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz
w sytuacji niepowodzeń położniczych”) i ust. 2 pkt. 2-4 („dziecko, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka , u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażająca jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu”) do poradnictwa w zakresie :

  • przezwyciężenia trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka

  • wsparcia psychologicznego

  • pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych

  • dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej ( art. 8 ustawa 1 ustawy „Za życiem”)

Koordynacją ww. poradnictwa zajmuje się asystent rodziny .

Bliższe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej w godzinach pracy Ośrodka .

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej zachęca do zapoznania się z Informatorem „Za życiem”.

informator „Za życiem”

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.